Comuna Dumbravita-Maramures - primaria Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale

 

PRIMARIA DUMBRAVITA

Ordonanta nr. 8/2013

Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale

2013


ORDONANŢĂ nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

CAPITOLUL VII

 

 

 

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

 

Art. 71 Definirea veniturilor


(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute, individual sau într-o formă de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.


(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

(4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Art. 72 Venituri neimpozabile


(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.


(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

 


Produse vegetale

Suprafaţă

Cereale

până la 2 ha

Plante oleaginoase

până la 2 ha

Cartof

până la 2 ha

Sfecla de zahăr

până la 2 ha

Tutun

până la 1 ha

Hamei pe rod

până la 2 ha

Legume în câmp

până la 0,5 ha

Legume în spaţii protejate

până la 0,2 ha

Leguminoase pentru boabe

până la 1,5 ha

Pomi pe rod

până la 1,5 ha

Vie pe rod

până la 0,5 ha

Flori şi plante ornamentale

până la 0,3, ha

 

 

Animale

Nr. de capete/Nr. de familii de albine

Vaci şi bivoliţe

până la 2

Ovine şi caprine

până la 10

Porci pentru îngrăşat

până la 6

Albine

până la 50 de familii

Păsări de curte

până la 100

 

Art. 73 Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit


(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.


(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.


(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

 


Produse vegetale

Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine

Norma de venit– lei –

Cereale

peste 2 ha

449

Plante oleaginoase

peste 2 ha

458

Cartof

peste 2 ha

3.488

Sfeclă de zahăr

peste 2 ha

697

Tutun

peste 1 ha

1.060

Hamei pe rod

peste 2 ha

1.483

Legume în câmp

peste 0,5 ha

4.001

Legume în spaţii protejate

peste 0,2 ha

8.033

Leguminoase pentru boabe

peste 1,5 ha

801

Pomi pe rod

peste 1,5 ha

4.709

Vie pe rod

peste 0,5 ha

1.385

Flori şi plante ornamentale

peste 0,3 ha

11.773

 

 

 

Animale

 

 

Vaci şi bivoliţe

peste 2 capete

453

Ovine şi caprine

10–50 de capete

23

peste 50 de capete

65

Porci pentru îngrăşat

6–10 capete

56

peste 10 capete

177

Albine

50–100 de familii

70

peste 100 de familii

98

Păsări de curte

100–500 de capete

3

peste 500 de capete

2

 

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.


Art. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole


(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 72.

(4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.
(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.“