Comuna Dumbravita-Maramures - primaria taxe si impozite 2013

PRIMARIA DUMBRAVITA

Taxele si impozitele locale 2013

Taxa pe terenuri

30.01.2013

 

 

Prin Hotararea nr.38 din 31.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, Consiliul local al comunei Dumbravita, întrunit în şedinţă ordinară  

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Contribuabililor, persoane fizice care achita integral pentru intregul an pana la data de 31 martie 2013 impozitul datorat li se acorda o bonificatie de 10%


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               
Nichita Aurora

 

     Contrasemnează                                                  

SECRETAR AL COMUNEI
Dacian Dobrican

 

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 13  voturi „pentru”, 0  voturi „împotrivă”, 0 „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi  13  consilieri din cei 13  aleşi.      

 

 

 

                                          TAXE  SPECIALE

 

Taxa 2013

Taxa pentru serviciul public  de salubrizare:
- persoane fizice /gospodarie

70

 - pentru persoane juridice care desf. activitati comerciale nealimentare

200

- pentru persoane juridice care desf. activitati comerciale  alimentare

200

Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata si duminica

30

Taxa pentru eliberarea adeverintelor din arhiva

6

Taxa pentru vizarea unei schite de dezmembrare

12

Taxa pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificarii

12

Certificat privind evidenta achitarii obligatiilor fiscale

6

Taxa eliberare/vizare anuala autorizatie functionare

  • ag. ec. care desfasoara activitati comerciale alimentare

100

  • ag. ec. care desfasoara activitati comerciale nealimentare

100

  • activitati agricole in vederea obtinerii subventiiilor

6

Formulare tip pentru avize principiu

7

Eliberare avize de principiu

35

Formulare cerere pentru eliberarea Certificatului de urbanism , Autorizatie de construire sau desfiintare si cereri de prelungire  acestora

6

Emitere acord unic

0,1 din valoare
constructiei

Copie după planuri urbanistice (P.U.G., P.U.D.)

X

- format A4

35

- format A3

46

- format A2

58

Taxa pentru efectuarea lucrarilor de identificare si masurare a terenurilor ,altele decat cele privitoare la legile fondului funciar

12

 

 

Taxe  privind inchirierea Caminelor culturale din comuna Dumbravita pentru organizarea de nunti

 

Taxe  privind inchirierea Caminelor culturale din comuna Dumbravita pentru organizarea de nunti

 

Taxa 2013

1.

Camin cultural Dumbravita

500 lei + utilitati (apa, gaz, energie electrica)

2.

Camin Cultural Rus

1000 lei + utilitati (apa, gaz, energie electrica)

3.

Camin Cultural Carbunari

500 lei + utilitati (apa, gaz, energie electrica)

4.

Camin Cultural Sindresti

1000 lei + utilitati (apa, gaz, energie electrica)

5.

Camin Cultural Chechis

700 lei + utilitati (apa, gaz, energie electrica)

6.

Camin Cultural Unguras

600 lei + utilitati (apa, gaz, energie electrica)

 

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2013

 

    I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă
- lei/m2-

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

935

555

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

254

159

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

159

143

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

95

63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri  prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi  amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe cladiri.
Cotele impozitului pe cladiri datorat de catre persoanele juridice, se stabilesc astfel:

    1. 1,5% pentru contribuabilii care detin in proprietate constructii impozabile, situate in raza administrativ-teritoriala a comunei Dumbravita;
    2. 10% in cazul cladirilor dobandite inainte de 01.01.2007 si care, dupa aceasta data nu au fost reevaluate.

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha -

0

I

II

III

IV

V

A

 

 

 

 

889

711

B

 

 

 

 

711

534

C

 

 

 

 

534

355

D

 

 

 

 

348

178


 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

  1. ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art. 258 alin. (4)
- lei/ha -

 

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Păşune

21

19

15

13

3

Fâneaţă

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe teren.

 


IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2

Teren arabil

50

48

45

42

3

Păşune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

X

x

x

x

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe teren.

 

 

 

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2) )

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6

Autobuze, autocare, microbuze

24

7

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

8

Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrică:

lei/200 cm3

1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

4

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50 lei/an

)  Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.

 

Art. 263 alin. (4) )
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

II

3 axe

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1472

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1472

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1472

 

III

4 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1545

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1545

2291

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1545

2291

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1545

2291

Art. 263 alin. (5)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1310

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1310

II

2+2 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1429

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1429

1984

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1984

3012

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1984

3012

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

1984

3012

III

2+3 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1579

2197

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2197

2986

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2197

2986

IV

3+2 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1395

1937

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1937

2679

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2679

3963

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2679

3963

V

3+3 axe

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1434

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1434

2283

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1434

2283

) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.

Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.

 

 

Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

Între 0 şi 1119

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare:

x

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin. (1)

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism :In zona rurala taxa este egala cu 50%  din taxa stabilita conform alin.(1) – art.267 alin.(2)

 

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

 

a) până la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

7

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

12

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv

14

f) peste 1000 m2

14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

8 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

 8 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

13 lei

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

15 lei

Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

 9 lei

Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

1. în mediul rural

15 lei

 

 

Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

Între 0 şi 20 lei, inclusiv

Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

32 lei, pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

20 lei +10 lei viza trimestriala

Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

100 lei

 

 

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: - lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

32

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

23

 

 

 

 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
- lei/m2 -

a) în cazul videotecilor

2

b) în cazul discotecilor

3

CAPITOLUL  X  - ALTE TAXE LOCALE

Art. 283 alin. (1)

Taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice                - lei/m2 -

a) expunere in scop de reclama, cu sau fara vanzare marfuri

1

b) desfasurare activitati cultural-sportive, religioase, amplasare podiumuri, etc.

1

c) vanzare ocazionala flori, martisoare, suveniruri, felicitari, produse alimentare cu consum imediat

12

 

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. (3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

 

 

 

 

 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

 

 

 

 

 

 

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr. crt.

Extras din norma juridică
- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale         

3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală  

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi  sexului

15

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

11

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

12

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

 

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii         străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

6

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

 

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

1

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

x

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV

28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

 f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

x

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

145

2

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

414

CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

5

 

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

15